40 Ayat Alkitab Untuk Pembuka Ibadah Persembahan

Yukristen.com – Ayat alkitab untuk pembuka ibadah memulai persembahan. Ada banyak kegiatan ibadah yang bisa dijalani umat Kristen, seperti ibadah hari minggu, ibadah hari senin, penghiburan, ibadah kaum ibu, jumat agung dan lain sebagainya.

Setiap awal kegiatan ibadah pasti dimulai dengan membaca doa pembukaan ibadah, dan pada sela-sela doa pembuka tersebut kadang pendeta menyelipkan beberapa kalimat yang diambil dari ayat Alkitab.

Ada banyak ayat alkitab yang membahas tentang ibadah umat Kristen, mulai dari pentingnya beribadah, keutamaan, faktor-faktor yang membuat doa pada kegiatan ibadah menjadi mudah untuk dikabulkan dan sebagainya.

Selain itu, ayat emas untuk pembuka ibadah juga kadang berisi tentang pentingnya melakukan persembahan kepada Tuhan, bagaimana kegiatan-kegiatan ibadah sebaiknya dilakukan dan hal-hal yang seseorang rindu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus.

Baik Katolik maupun Kristen Protestan, keduanya sama-sama melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, oleh karena itu pada pembahasan kali ini kami menulis beberapa ayat Alkitab yang bisa dijadikan referensi untuk dijadikan pembukaan ibadah.

Ayat Alkitab Untuk Pembuka Ibadah

Berikut adalah beberapa ayat-ayat emas Alkitab untuk pembukaan ibadah Kristen di gereja yang lengkap. Ada yang pendek dan ada pula yang panjang, termasuk kata-kata ajakan untuk beribadah bagi umat Kristiani.

Keluaran 12:26
Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini?

Mazmur 106:36
Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka.

Yakub 1:26
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.

1 Timotius 6:6
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar.

Hakim-hakim 2:13
Demikianlah mereka meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret.

1 Tawarikh 28:13
Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah di rumah TUHAN.

1 Timotius 4:7
Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah.

1 Tawarikh 28:14
Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah.

Ibrani 9:21
Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah.

Lukas 1:74
Supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut.

Yosua 24:14
Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN.

2 Raja-raja 10:18
Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka: “Adapun Ahab masih kurang beribadah skepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya.

Maleakhi 3:18
Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya.

Yosua 24:15
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!”

2 Raja-raja 17:12
Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: “Janganlah kamu berbuat seperti itu!”

Mazmur 2:11
Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut dan ciumlah kaki-Nya dengan gemetar.

Mazmur 102:22
Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada TUHAN.

Hakim-hakim 2:11
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah kepada para Baal.

Yohanes 12:20
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani.

2 Timotius 3:5
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu!

Ayat Alkitab Untuk Memulai Persembahan

Selain itu berikut ada ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan tentang ajakan beribadah, untuk memulai persembahan kepada Yesus Kristus sang juruselamat manusia di Bumi. Inilah ayat Alkitab untuk pujian dan penyembahan.

Imamat 19:5
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada TUHAN, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu.

Kejadian 4:4
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.

Keluaran 34:8
Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah.

Daniel 2:46
Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel; juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya.

Matius 5:24
Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.

Yohanes 4:24
Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”

Bilangan 7:18
Pada hari kedua Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakhar, mempersembahkan persembahan.

Matius 23:19
Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu?

Keluaran 22:29
Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kaupersembahkan kepada-Ku.

Ibrani 8:3
Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.

Mazmur 4:5
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada TUHAN.

Zefanya 1:5
Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada TUHAN, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom.

Keluaran 29:27
Demikianlah harus kaukuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya.

2 Raja-raja 21:21
Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka.

2 Tawarikh 7:4
Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan TUHAN.

Zefanya 3:10
Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepada-Ku.

Kejadian 4:3
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan;

1 Tawarikh 16:29
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.

Amsal 7:14
Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu.

Yohanes 4:22
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.

Kumpulan Ayat Alkitab Lainnya

Di sisi lain, kami juga telah memosting beberapa artikel terkait ayat-ayat emas Alkitab atau firman Tuhan sebelumnya, berikut adalah beberapa daftar diantaranya.

Kesimpulan

Itulah beberapa ayat alkitab tentang pembuka ibadah di gereja, firman Allah untuk memulai peribadahan, awal baru, ayat Alkitab pengucapan syukur untuk memulai persembahan, pelayanan seturut kehendak Tuhan, penyembahan bagi orang yang percaya.

Baca :


Tinggalkan komentar