Ayat Alkitab Tentang Memberi Sumbangan dengan Sukacita

Yukristen.com – Ayat alkitab tentang memberi sumbangan dengan sukacita. Ada pepatah mengatakan bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Hal tersebut memang benar, sebagai seorang manusia kita jangan selalu berharap dikasihani, melainkan harus berusaha untuk bisa mandiri.

Bagi yang memiliki rezeki berlebih, jangan lupa sumbangkan kepada saudara-suadara kita yang kurang mampu, baik untuk anak yatim piatu, untuk pembangunan sekolah di pelosok negeri maupun untuk hal-hal kebaikan yang lain.

Sumbagangan yagn kita berikan, apabila dimanfaatkan dengan baik dan membawa dampak perubahan yang positif terhadap pihak yang kita beri sumbangan, pasti akan membuat hati kita merasa senang dan gembira.

Tuhan pun sangat menyukai dan mencitai orang yang peduli terhadap sesama manusia. Tuhan akan memberikan banyak penyertaan lebih kepada mereka yang selalu ikhlas dalam membantu sesama manusia yan sedang kesulitan.

Seperti yang telah dibahas pada beberapa ayat-ayat emas Alkitab atau firman Tuhan berikut ini. Ada beberapa ayat emas atau firman Allah yang membahas tentang pentingnya memberi kepada sesama, terutama sumbangan secara sukarela.

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa ayat emas Alkitab yang menyinggung tentang pentingnya memberi, apa yang harus dilakukan saat kita ingin membagikan rezeki kepada orang lain, bagaimana kita seharusnya bersikap dan semacamnya.

Ayat Alkitab Tentang Memberi Sumbangan

Memberi sumbangan kepada orang yang tidak mampu bukan berarti mengungari kekayaan atau harta kita, melainkan justru itu dapat menjadi pembuka pintu rezeki yang lainnya. Tuhan akan memberikan lebih banyak rezeki bagi orang yang suka bersedekah. Berikut beberapa ayat emas Alkitab yang membahas hal tersebut.

Nehemia 7:70
Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan seribu dirham emas, lima puluh buah bokor penyiraman, dan lima ratus tiga puluh helai kemeja imam.

Nehemia 7:71
Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina perak.

2 Tawarikh 35:8
Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakharia dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam dua ribu enam ratus ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain itu tiga ratus ekor lembu.

Ezra 2:69
Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam.

2 Tawarikh 31:4

Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat TUHAN.

Nehemia 13:10
Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya.

2 Tawarikh 30:24
Sebab Hizkia, raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan tujuh ribu kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri.

Nehemia 12:47
Pada zaman Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun.

Amsal 18:16
Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.

Imamat 7:34
Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah Kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah Kuberikan kepada imam Harun, dan kepada anak-anaknya; itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya.”

2 Tawarikh 31:14
Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk TUHAN dan persembahan-persembahan maha kudus.

1 Samuel 25:27
Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku.

Ulangan 16:17
Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.”

Imamat 7:32
Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu.

Nehemia 7:72
Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah: dua puluh ribu dirham emas, dua ribu mina perak dan enam puluh tujuh helai kemeja imam.

Yehemia 44:30
Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam; juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat.

Bilangan 18:24
Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN sebagai persembahan khusus Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya; itulah sebabnya Aku telah berfirman tentang mereka: Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel.”

Ulangan 16:10
Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya Tujuh Minggu bagi TUHAN, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kauberikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

Bilangan 18:19
Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN, Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya; itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan TUHAN bagimu serta bagi keturunanmu.”

Bilangan 18:26
“Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka: Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang Kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian dari padanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu,

Ayat Alkitab Tentang Memberi Dengan Sukacita

Memberi harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih dan tidak mengharap imbalan apapun. Dengan memberi secara ikhlas, orang yang kita beri sumbangan pun akan merasa senang dan mereka tentu akan mendoakan kebaikan untuk kita. Hal tersebut telah disebutkan pada beberapa ayat Alkitab berikut.

Amsal 29:17
Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu.

1 Tawarikh 29:9
Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada TUHAN; juga raja Daud sangat bersukacita.

Mazmur 113:9
Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya!

Yoel 2:23
Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.

1 Tesalonika 5:16
Bersukacitalah senantiasa.

Filipi 3:1
Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu.

2 Korintus 9:7
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Lukas 22:5
Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya.

Zakharia 10:7
Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena TUHAN.

Filipi 4:4
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan  Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!

3 Yohanes 1:3
Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.

2 Tawarikh 20:27
Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka.

Amsal 23:15
Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita.

Kisah Para Rasul 2:28
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. y

Yesaya 9:3
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, dan sukacita yang besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.

Mazmur 106:5
Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri.

Filipi 2:18

Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku.

Mazmur 68:3
Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita.

Amsal 5:18
Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu:

1 Raja-raja 8:66
Pada hari yang kedelapan disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan TUHAN kepada Daud, hamba-Nya, dan kepada orang Israel, umat-Nya.

Kumpulan Ayat Alkitab Lainnya

Selain ayat emas yang membahas mengenai memberi sumbangan dengan penuh sukacita yang telah kita bahas, ada pula banyak ayat-ayat emas atau firman Allah yang telah dipublikasikan pada blog ini, berikut beberapa diantaranya:

Kesimpulan

Itulah ayat alkitab tentang memberi yang terbaik, bantuan, persembahan, makan, pinjaman, salam, ayat alkitab tentang memberi tumpangan, dengan sukacita, semangat, sedekah, ayat alkitab memberi makan orang miskin, kelegaan, dalam kekurangan, dan lain-lain.

Baca :

Tinggalkan komentar